मन माझे असो वा तुमचे …………….मन चंचल आहे ………… (If You Listening Audio Podcast Please Click Here) कल्पनाशक्ती या क्षणी ते इथे असते तर दुसऱ्या  क्षणी ते दूरवर आपल्या कल्पना शक्तीच्या जोरावर ते पलीकडे असते .. आपल्या कडे असलेले कल्पनाशक्ती ते करावयास भाग पाडते. आपल्या वैचारिक शक्तीच्या जोरावर आपण मनाच्या माध्यमातून क्षणिक सुख उपभोगतो. माझे मन आपण उंच अवकाशात पक्षांच्या […]